TEISĖS AKTAI

Bibliotekos tvarkos, taisyklės ir kiti teisės aktai

Kolektyvinė sutartis (2018)

Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatai  (2019)

Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vidaus darbo tvarko taisyklės  (2019)

Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos naudojimosi biblioteka taisyklės  (2019)

Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos naudojimosi kompiuteriais ir internetu taisyklės (2013)

Darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašas (2020)

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos taisyklės (2017)

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika (2017)

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka (2017)

Lietuvos Respublikos įstatymai

Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas

Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo 4,9 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 31, 61 straipsniais įstatymas

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas

Autorių teisių įstatymo priedas

Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Darbo kodeksas

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymas

Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, gaunančių darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų, darbo užmokesčio fondo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl dokumentų privalomųjų egzempliorių skaičiaus ir jų perdavimo bibliotekoms“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl autorinio atlyginimo už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose mokėjimo tvarkos patvirtinimo“

Kiti teisės aktai 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „ Dėl regionų kultūros plėtros 2012- 2020 metų programos patvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos Kultūros ministras „Dėl bibliotekų plėtros strateginių krypčių 2016-2022 metams patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bibliotekos valdymo tobulinimo rekomendacijų patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bibliotekos fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Metų geriausių bibliotekininkų vardų suteikimo ir premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Lietuvos bibliotekų fondo nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bendrosios bibliotekos apskaitos knygos ir bibliotekos dienoraščio formų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. ĮV-757 „Dėl Bendrosios bibliotekos apskaitos knygos ir bibliotekos dienoraščio formų patvirtinimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Lietuvos bibliotekų tarybos sudėties patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Lietuvos bibliotekų tarybos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bibliotekininkų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Dėl Bibliotekų veiklos norminių dokumentų ir Lietuvos standartų sąrašo patvirtinimo

Antuotą Lietuvos standartų, perimtų iš Tarptautinės standartizacijos organizacijos ir Europos standartizacijos komiteto, susijusių su informacija ir dokumentavimu, bibliotekų veikla sąrašas

Jurbarko rajono savivaldybės sprendimai

2021 m.

SPRENDIMAS DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

SPRENDIMAS DĖL PATALPŲ A. DAUGĖLOS G. 24, KLAUSUČIŲ K.,

SPRENDIMAS DĖL PATALPŲ A. DAUGĖLOS G. 24, KLAUSUČIŲ K.,JURBARKO R. SAV. PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI

2020 m.

Dėl pritarimo projektui „Aš - skaitmeninės visuomenės dalis"

Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2019 metų veiklos ataskaitos

SPRENDIMAS
DĖL SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PANAUDOS
SUTARTIES NR. G1-118 SU JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠĄJA
SPRENDIMASDĖL SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PANAUDOSSUTARTIES NR. G1-118 SU JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠĄJABIBLIOTEKA PRATĘSIMO

SPRENDIMAS
DĖL SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PANAUDOS
SUTARTIES NR. G1-153 SU JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠĄJA
SPRENDIMASDĖL SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PANAUDOSSUTARTIES NR. G1-153 SU JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠĄJABIBLIOTEKA PRATĘSIMO

SPRENDIMAS
DĖL SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PANAUDOS
SUTARTIES NR. G1-152 SU JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠĄJA
SPRENDIMASDĖL SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PANAUDOSSUTARTIES NR. G1-152 SU JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠĄJABIBLIOTEKA PRATĘSIMO

SPRENDIMAS
DĖL SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO PANAUDOS SUTARTIES NR. G3-7
SPRENDIMASDĖL SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO PANAUDOS SUTARTIES NR. G3-7SU JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠĄJA BIBLIOTEKA PRATĘSIMO

SPRENDIMAS
DĖL SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO PANAUDOS SUTARTIES NR. G3-83
SPRENDIMASDĖL SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO PANAUDOS SUTARTIES NR. G3-83SU JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠĄJA BIBLIOTEKA PRATĘSIMO

2019 M.

SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI NR. T2-239

SPRENDIMAS DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVLADYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITOS

SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI

SPRENDIMAS DĖL PATALPŲ VILNIAUS G 4 , JURBARKO M., NUOMOS

SPRENDIMAS DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS FILIALŲ PATALPŲ NUOMOS ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO

SPRENDIMAS DĖL PATALPŲ VILNIAUS G. 4, JURBARKO M., NUOMOS

2018 m.

SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI SU LIETUVOS NACIONALINE MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Sprendimas dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d.sprendimo Nr. T2-211 „DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSBIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠOPATVIRTINIMO“ pakeitimo

Sprendimas dėl pritarimo projektui  „RATUOTA BIBLIOTEKA – MOBILI PRAMOGA“

Sprendimas dėl leidimo Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai įsigyti tarnybinį automobilį

Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus nustatymo

Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2017 metų veiklos ataskaitos

Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko savivaldybės viešajai bibliotekai

Dėl panaudos sutarties su Jurbarko rajono savivaldybės viešąja biblioteka pratęsimo

2017 m.

Dėl panaudos sutarties su Jurbarko rajono savivaldybės viešąja biblioteka pratęsimo

Dėl leidimo neatlygintinai naudotis Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos patalpomis

Dėl pritarimo projektui „Biblioteka kitaip“

Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo

Dėl patalpų Girdžių k. perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

Dėl patalpų Tamošių k. perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2016 metų veiklos ataskaitos

Dėl panaudos sutarties su Jurbarko rajono savivaldybės viešąja biblioteka pratęsimo

Dėl leidimo neformaliojo vaikų švietimo teikėjams naudotis švietimo ir kultūros įstaigų patalpomis

2016 m.

Dėl leidimo Jurbarko Trečiojo amžiaus universitetui naudotis patalpomis

Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos

Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2015 m.

Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų

Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2014 metų veiklos ataskaitos

2014 m.

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2013 metų veiklos ataskaitos

2013 m.

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus nustatymo" pakeitimo "

Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus nustatymo

Dėl baldų perdavimo patikėjimo teise Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos buveinės pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo

Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2012 metų veiklos ataskaitos

Dėl kompiuterinės įrangos perdavimo patikėjimo teise Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

 Atnaujinta: 2018-03-12

Darbo laikas

time-1 I-V 9.00 - 18.00 

time-2 VI 10.00 - 16.00

Administracija: I-IV  8.00 - 17.00; V  8.00 - 15.45; pietų pertrauka 12.00 - 12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Nedarbo dienomis knygas galima palikti knygų grąžinimo dėžėje.

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros, skaitytojai neaptarnaujami.