Strateginis veiklos planas

PATVIRTINTA

 Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T2-356

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

2007 – 2015 m.

ĮVADAS

Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka:

Siekdama tapti demokratiška ir atvira Jurbarko miesto ir rajono bendruomenei organizacija bei nuosekliai ir kryptingai įgyvendinti savo misiją žinių visuomenės kūrimo sąlygomis, vadovaudamasi Valstybės ilgalaikės veiklos strategija, Bendrojo programavimo dokumento(BPD) prioritetais, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ilgalaikiais strateginiais tikslais, kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtintų programų, Tauragės apskrities bei Jurbarko rajono savivaldybės strateginių plėtros planų nuostatomis, atsižvelgdama į tarptautinius viešųjų bibliotekų misiją reglamentuojančius dokumentus (UNESCO viešųjų bibliotekų manifestas, IFLA dokumentai, Europos komisijos PULMAN gairės), apibrėžia Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (toliau – VB) ir jos filialų tinklo Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje ilgalaikes perspektyvas ir tikslus.

MISIJA – kaupti, saugoti, tvarkyti bei sisteminti dokumentus tradicinėse ir elektroninėse laikmenose, sudaryti sąlygas visiems Jurbarko miesto ir rajono bendruomenės nariams bei svečiams laisvai naudotis šiais ir pasaulio interneto tinklais skleidžiamais informacijos ištekliais, prisidėti prie „Informacinės visuomenės plėtros strateginio plano", „Lietuvos kultūros politikos nuostatų" bei „Valstybės ilgalaikės raidos strategijos tikslų" įgyvendinimo regione.

VIZIJA – atitinkantis ES standartus modernus informacijos, kultūros, edukacijos bei rekreacijos centras, teikiantis informacines ir kitas paslaugas, didinančias socialinę sanglaudą, skatinančias piliečius tapti aktyviais ir kvalifikuotais informacinės ir žinių visuomenės dalyviais, pajėgiais realizuoti savo galimybes konkurencingoje darbo rinkoje ir kitose gyvenimo srityse.

Darbo laikas

time-1 I-V 9.00 - 18.00 

time-2 VI 10.00 - 16.00

Administracija: I-IV  8.00 - 17.00; V  8.00 - 15.45; pietų pertrauka 12.00 - 12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Nedarbo dienomis knygas galima palikti knygų grąžinimo dėžėje.

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros, skaitytojai neaptarnaujami.