Finansinių ataskaitų rinkiniai 2010m

Finansinės būklės ataskaita(PDF)

Finansinės būklės ataskaita (tęsinys)(PDF)

Veiklos rezultatų ataskaita(PDF)

Grynojo turto pokyčių ataskaita(PDF)

Pinigų srautų ataskaita(PDF)

Aiškinamasis raštas(PDF)