Finansinių ataskaitų rinkiniai 2019 m.

 2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansinės būklės ataskaita 2019 m. kovo 31 d. (PDF) 

Finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (PDF)

Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. kovo 31 d. (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

2019 m. gegužės 15 d.

2019 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansinės būklės ataskaita 2019 m. birželio 30 d. (PDF).

Finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per paskutinį laikotarpį (PDF).

Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. birželio 30 d. (PDF).

Aiškinamasis raštas (PDF)

2019 m. rugpjūčio 14 d.

2019 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Finasinės būklės ataskaita 2019 m. rugsėjo 30 d. (PDF)

Finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per paskutinį laikotarpį (PDF)

Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. rugsėjo 30 d. (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

2019 m. lapkričio 15 d. 

2019 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansinės būklės ataskaita 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis (PDF)

Finansinės būklės ataskaita 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis tęsinys (PDF)

Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis (PDF)

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis (PDF)

Pinigų srautų ataskaita 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis (PDF)

Aiškinamasis raštas 2019 m. (PDF)

13 VSAFAS 1 Priedas Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (PDF)

12 VSAFAS 1 Priedas Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (PDF)

VSAFAS 1 Priedas Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (PDF)

VSAFAS 1 Priedas Informacija apie išankstinius mokėjimus (PDF)

17 VSAFAS 7 Priedas Informacija oer vienerius metus gautinas sumas (PDF)

17 VSAFAS 8 Priedas Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (PDF)

17 VSAFAS 12 Priedas Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas (PDF)

17 VSAFAS 13 Priedas Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus nacionaline ir užsienio valiutomis)

20 VSAFAS 4 Priedas Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (PDF)

20 VSAFAS 5 Priedas Finansavimo sumų likučiai (PDF)

20 VSAFAS 1 Priedas Informacija apie veiklos segmentus (PDF)

2020 m. balandžio 10 d.